صمد بهرنگی، ماهی سیاه کوچولو،عروسک سخنگو، لیلا مسروری